JSON 标签

BASH - REST-API - JSON封装(下) 有更新!

  |   0 评论   |   1,899 浏览

这是三篇SHELL执行的JAVA接口封装的最后一篇. 上一篇介绍了使用JQ来完成shell中JSON数据的结构封装与操作. 这一篇最后介绍一下在JAVA中怎样调用SHELL程序,以及怎样封装一个标准的REST风格JSON API. 具体怎么实现我们一起看原文吧.

所有代码可以直接参考源代码仓库: https://github.com/jianhong-li/JavaHelloWorld/blob/master/demo-bash-rest-api-for-java/src/main/java/com/jianhongl/fresh/bash/support/BashRunner.java